شہید تنویر حسین

نام : شہید تنویر حسین

جائے شہادت : گلگت

تاریخ شہادت : جنوری 2005