شہید واجد حسین میر

شہید واجد حسین میر

 

نام : واجد حسین میر

ولدیت : محمد شکور

تاریخ شہادت : 3 جون 2004

جائے شہادت : خومر گلگت

ساکن: نگرل گلگت