شہید حسین اکبر

نام : شہید حسین اکبر

جائے شہادت : گلگت

تاریخ شہادت : جنوری 2005