شہید عاشق حسین

شہید عاشق حسین

نام : عاشق حسین

مقام شہادت :

تاریخ شہادت :

ساکن : شیرقلعہ، غذر