شہید لطیف حسین

شہید لطیف حسین

نام : لطیف حسین

مقام شہادت : نبی بازار گلگت

تاریخ شہادت : 1992

ساکن : امپھری گلگت